جایگاه کارت‌های اعتباری پنجاه‌میلیونی درسندملی اقتصادمقاومت...

ازآنجاکه دولت به این مسئله واقف است که در طول سه سال گذشته نتوانسته رضایت نسبی مردم را به دست آورد، برای جلب رضایت نسبی مردم، اعتبارسنجی ناقصی انجام خواهد داد تا بتواند عده‌ی بیشتری را از این کارت‌ها...