اقتصاد مقاومتی؛ فقدان عنصر آگاهی در مردم، کم کاری در دولت...

یک کارشناس اقتصادی مردم را از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: وقتی مردم در این جهت حرکت می کنند که مانند جریان فیش های حقوقی به این باور برسند خرید کالای خارجی به ضرر خودشان و کشورشان است و رس...