کاهش 30 درصد ماده سموم در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی...

رییس سازمان حفظ نباتات کشور می گوید، در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی و با اجرای روش های بیولوژیک، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در دستور کار است که با تامین اعتبارات عملیاتی می شود....