پول نیست، درست اما کوچک‌سازی چه شد؟

«آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در یازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ رقمی برابر با ۱۴۸هزار میلیارد تومان هزینه جاری تخصیص داده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در یازده ماه یاد شد...