حضور اهالی فرهنگ درفضای مجازی راهی برای سالم سازی آن است...

بیابانکی با بیان اینکه هدف اصلی طراحان فضای مجازی گام نهادن در مسیر آسایش بوده، گفت: هر تکنولوژ ی جدید که برای بهره برداری عرضه می شود، تا مردم به آن انس بگیرند و فرهنگ آن را بیاموزند طبیعتا با یک سر...