نقش موثرمحققان حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی درتامین امنیت غذایی...

رییس گروه آماد و فناوری دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در رأس هیأتی متخصص با بازدید از بخش‌های کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، گلخانه کشت گیاهان تراریخته پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، گفت: م...