سدسازی یک ضرورت در صنعت آب است

علی رغم انتقادهای متعدی که به مقوله سدسازی می شود معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو معتقد است با توجه به شرایط ایجاد شده در اثر تغییر اقلیم، اجرای سازه‌های بزرگ مانند سد یک ضرورت دارد. ...