سندرم «ترس عقب ماندن ازدیگران»پیامد ظهورسایت‌های خریدآنلاین...

با ظهور شبکه های اجتماعی و راه اندازی سایت های خرید آنلاین سبک خرید مردم تغییر کرده است. یک تحلیلگر در این باره گفت: سندرمی به اسم «ترس عقب ماندن از دیگران» وجود داد که ما را به سمت خریدهای بیشتر از ...