7 ایرلاین در صف مجوز

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی می گوید، شرکت های هوایی توانایی افزایش سرمایه خود را به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ندارند و باید در میزان کفایت سرمایه شرکت های هوایی تجدید نظر شود....