نحوه انتشار آگهی فهرست واگذاری‌های خصوصی سازی ابلاغ شد...

تصویب نامه هیأت وزیران در مورد افزودن ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ...