فرودگاه

ساخت فرودگاه از سوی سرمایه گذاران خارجی تهدید امنیتی یافرصت...

هزینه‌های گزاف توسعه فرودگاهی نیاز ویژه ای به سرمایه های خارجی دارد اما این سوال مطرح است که با توجه به اهمیت ویژه فرودگاه‌ها به لحاظ امنیتی آیا توسعه فرودگاه‌ها با حضور و سرمایه‌گذاری خارجی توجیه دا...