اولین بازتاب اصلاح طرح زوج و فرد

به دنبال اجرای طرح «کاهش» و الزام برخورداری از گواهی معاینه فنی برای خودروهای مدل ۸۹ و قبل از آن به منظور ورود به محدوده طرح زوج و فرد، رکورد هشت ساله مراجعه به مراکز معاینه فنی شکسته شد....