جهش یاریاضت اقتصادی؟مردم نگران لغو سیاست های تامین اجتماعی‌...

برکناری دیلما روسف را می‌توان یکی از آثار و تبعات رکود اقتصادی‌ای دانست که مدت زیادی است گریبان اقتصاد برزیل را گرفته است اما تحلیلگران معتقدند اوضاع اقتصادی با برکناری روسف روبه بهبود رود....

نقش فضای مجازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، فضای مجازی را به عنوان عامل جدید برای نیل به رونق اقتصادی و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد. ...