مصرف بهینه ی آب وظیفه مردم درکنار دولت

دکتر رؤیا طباطبایی یزدی ،ریاست سازمان ملی بهره وری کشور در گفتگوی تلفنی برنامه ی سؤال رادیو گفت و گو تصریح کرد؛مردم در کنار دولت و حکومت باید وظیفه ی خود را در جهت مصرف بهینه ی آب و رشد و توسعه ی کشو...