بساز بفروش ها باز می گردند

هرچند نمی توان انتظار داشت دیواره سخت رکود مسکن که در طول سال های گذشته به وجود آمده و در مقابل هر تغییری مقاومت کرده است در مدتی کوتاه فرو بریزد، اما تنها تحولاتی کوچک در بازار کافی است تا امید بسیا...