تحلیل جهاد کبیر و بهره‌گیری از آن در برخورد با دشمن...

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تحلیل جهاد کبیر و بهره‌گیری از آن در برخورد با دشمن گفت: ما باید در برخورد با دشمن هشیار باشیم زیرا دشمن می‌خواهد از طریق نفوذ با لبخند، اقتدار ما را از بین ببرد. ...