سفیر جمهوری آذربایجان: روادید الکترونیکی بین 2کشور صادر شود...

سفیر تازه جمهوری آذربایجان در تهران گفت: برخی تحول ها و فراهم سازی امکانات تازه در جمهوری آذربایجان لزوم راه اندازی روادید الکترونیکی و درگاه خدمات مسافرتی را برای تسهیل رفت و آمد شهروندان دو کشور د...