اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل به معنای نگاه درونگرا به اقتصاداست...

دولت هنوز امیدوار است با امضای توافقنامه هسته ای با گروه ۵+۱ و اجرای مفاد آن از سوی طرفین، مناسبات و روابط سیاسی و اقتصادی افزایش می یابد و به تبع آن شاهد افزایش سرمایه گذاری خارجی می باشیم، اما ......