رشد ناپایدار

رشد ناپایدار

حتی اگر افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ رشد اقتصادی امکان پذیر باشد این افزایش باید پایدار و مداوم باشد که بعید است با وجود نوسانات قیمت نفت بتوان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد....