افزایش تورم

افزایش تورم در سال 95

اقتصادپرس: پیش بینی های دولتی از وضعیت اقتصاد در سال جاری بسیار مثبت و ایده‌آل ترسیم می شود حال آنکه نگاهی واقع بینانه به وضعیت اقتصادی کشور، نشان می دهد؛ برنامه ریزی های مدونی صورت نگرفته که دستیابی...
رشد ناپایدار

رشد ناپایدار

حتی اگر افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ رشد اقتصادی امکان پذیر باشد این افزایش باید پایدار و مداوم باشد که بعید است با وجود نوسانات قیمت نفت بتوان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد....