چیزی از دولت نمی‌خواهیم، مالیات می‌دهیم فقط مانع تراشی نکند...

یک تولیدکننده با بیان اینکه امروز تولید کننده در شرایطی نابرابر به رقابت با اجناس وارداتی که بعضاً ارزان تر از تولید داخل هستند باید برود،گفت صدای حمایت از تولید گوش کر کن شده است اما در عمل خبری نیس...