عدم ورود جدی وزارت بهداشت نسبت به محصولات تراریخته...

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: تاکنون وزارت بهداشت به عنوان رکن اصلی در تائید یا عدم تائید سلامت انسانی محصولات تراریخته به صورت جدی به موضوع وارد نشده و موضع مشخصی د...