آمادگی ایران برای کاهش زمان سیر قطار راه ابریشم به ۱۲ روز...

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن آمادگی راه آهن ایران برای کاهش زمان سیر قطار راه ابریشم از ۱۴ روز به ۱۲ روز را اعلام کرد و گفت: قطار برنامه ای راه ابریشم از چین به ایران به صورت هر دو هفته یک ...