توضحیات کرباسیان درباره وضعیت ایکس‌ری‌ها...

کرباسیان درباره آخرین وضعیت تجهیز گمرک به ایکس‌ری توضیح داد که گمرک ایران در حال بستن قراردادی با وزارت دفاع است که به موجب آن این وزارتخانه ایکس‌ری‌های ملی با تکنولوژی پیشرفته تولید کرده و گمرک ایرا...