تاثیر رانت ها بر کاهش درآمدهای مالیاتی...

راهکار دیگری که می تواند به افزایش تورم مالیاتی منجر شود محدود کردن رانت ها و نفوذ افراد است. چرا که در برخی موارد افرادی که ملزم به پرداخت مالیاتهای سنگین بوده اند به راحتی معافیت مالیاتی گرفته و من...