پای لنگ اقدام متقابل ایران درقبال تهمت های حقوق بشری آمریکا...

آمریکایی ها اولین رکورد دار نقض حقوق بشر در دنیا هستند، آنها به هر جنایتی دست می زنند و به خود اجازه می دهند تا در هر نقطه ای از دنیا دخالت نظامی و سیاسی پیدا کرده و برای مردمان آن سرزمین تصمیم گیری ...