مردم باید به دولت روحانی در حراست از بیت‌المال اعتماد کنند؟...

اهمال و مسامحه دولت در برخورد با غارتگران بیت‌المال به شکلی است که امیدهای مردم برای برخورد کمرنگ شده است تا جایی که روحانی به جای بررسی و عذرخواهی از مردم بواسطه اقدامات برادرش، سنگ پرانی و اتهام زن...

فتنه88 و”سکوت خواص”یادآوری تلخ سکوت خواص در فتنه سال62 هجر...

اگر خواص یک جامعه به انحراف کشیده شوند و نتوانند در مواقع حساس بین حق و باطل انتخاب درستی نمایند قطعا کار آن جامع به جایی کشیده می شود که یا همچون علی(ع) عزل می شود و یا حسین(ع) به مسلخ کربلا برده می...