ولنگاری فرهنگی در دولت تدبیر و امید و بی‌توجهی وزیر ارشاد...

شعر؛ راهی است برای بیان مظلومیت مردمانی از جنس مردمان فلوجه، نمایش درد کودکان غزه و آوارگی های مردمان عراق و این جا است که شعر دارای موضع می شود، طپش دارد و زنده به ثبت و بروز حقایق زندگی بوده و شاعر...