آب گران نشده است/ مشترکان به دوره های قرائت کنتور توجه کنند...

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات امور مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه هیچ افزایشی در نرخ آب در سال ۹۵ اعمال نشده است، خواستار دقت نظر مشترکان به دوره های قرائت کنتورها در محا...