دسترسی کشاورز به بازار شهرها راهکاری برای حذف دلال...

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس با بیان اینکه خشک شدن لیمو عاملی برای افزایش نرخ لیمو است، گفت: ایجاد بازار تولید به مصرف توسط کشاورز دلالان را حذف می‌کند، اما لاز...