دستگاه‌های نظارتی امکانات لازم رابرای مبارزه با فساد ندارند...

رئیس شورای سیاستگذاری سیاست‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ گفت: متأسفانه دستگاه های نظارتی امکانات لازم را برای مبارزه با فساد ندارند و امر برای کشور بسیار گران تمام می‌شود. ...