سازمان مستقل مبارزه با فساد ایجاد شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با بیان این که در سیستم مدیریتی کشور نه جایگزین برای فرد در نظر گرفته می‌شود و نه برای آینده مدیر تربیت می‌شود در مورد مبارزه با فساد گفت: باید یک سازمان مستقل ...