درخواست از بانک مرکزی برای تنفس در کاهش نرخ سود بانکی...

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به کاهش ۵ درصدی نرخ سود از سال گذشته تاکنون، گفت: با اقدام داوطلبانه‌ای که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ...