احمدی نژاد با سفره‌های مردم چه کرد؟

یکی از وعده های احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ این بود که پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و سفره آنها را بزرگ تر کند، اما اکنون آمارهای رسمی حاکی از کوچک شدن سفره مردم طی سال های ۸۴ تا ۹۲ دارد....