عملکرد غیر شفاف برای حفظ یک دستاورد

رکود در بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی تورم در بخش خدمات را تحریک می کند و اینجاست که دولت برای تنظیم دخل و خرج سیاست های غیر شفاف را در پیش می گیرد که خطر بزرگی برای آینده اقتصادی کشور ا...