تشکیل دبیرخانه انجمن بین‌المللی آب درایران زمان می‌برد...

رئیس انجمن بین‌المللی آب با بیان اینکه استقرار دبیرخانه دائمی انجمن بین‌المللی آب در ایران به دلیل پیامدهای حقوقی و مالی به این زودی‌ها انجام نخواهد شد، گفت: مردم ایران باید در خصوص ارزش آب آگاه شوند...