محصول مشترک با 20درصد تولیدداخلی باج به خودروسازخارجی نیست؟...

کارشناسان شروع تولید محصول مشترک با داخلی‌سازی ۲۰درصد را باج به خودروسازان خارجی می دانند و معتقدند با توجه به ظرفیت های بسیاری که در کشور وجود دارد این قرار داد کاملا به نفع طرف غربی است....