سیاست آزمون و خطا جواب نمی دهد!

عدم تعادل در شاخص های اقتصادی در کشور از سیاستهای غلط اقتصادی دولت ناشی می شود و دولت را وادار می کند تا هر روز یک سیاست جدید را بیازماید، سیاستی که به دلیل ریشه ای بودن مشکلات اقتصادی تنها انرژی و و...

نگاه تعهدی جایگزین درآمدزایی در واگذاریهای دولت می‌شود...

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از فروش بنگاههای دولتی، ساماندهی سهام عدالت، جایگزینی نگاه تعهدی بجای درآمدزایی در واگذاریها، وصول مطالبات معوق و سرسیدشده و بازرسی ویژه از شرکتهای واگذار شده بعنوان مهمترین...
اقتصادمقاومتی

رابطه اقتصاد مقاومتی با خصوصی سازی

محمودی اصل گفت: یکی از مولفه های اساسی اقتصادمقاومتی، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد است. به همین جهت برای بهبود فضای کسب و کار، باید اقتصادمقاومتی واقعی در کشور اجرا شود تا بتوان بررسی کرد و گفت که ...