بزرگترین مزایده‌ تاریخی سال ۹۵ در انتظار برنده نهایی...

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ایران می‌گوید در مزاید ه‌ای که دیروز برای واگذاری جایگاه‌های سوخت برگزار شد، بیش از ۳۳۳ پاکت پیشنهاد قیمت رسیده که در تاریخ واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه است....