آمریکایی ها با گرای اهالی فتنه تحریم‌ها را شدت بخشیدند...

وی افزود: مهدی هاشمی مسئول دانشگاه آزاد در لندن یکی از همین عوامل بود که برای بیشتر شدن تحریم ها تلاش زیادی کرد. او می خواست تا در دوران احمدی نژاد وضعیت اقتصادی بدتر شود و تقصیر وخامت اقتصادی و وضعی...