برنامه عملیاتی همکاری اقتصادی ایران و چین آغاز شده است...

معاون وزیر اقتصادی و دارایی ایران گفت که امضای یادداشت تفاهم همکاری با «بانک توسعه»چین بیش از یک سند همکاری است و ایران و چین با امضای این توافقنامه در واقع برنامه عملیاتی برای فعالیت های اقتصادی خود...