اظهارات متناقض درباره خرید یک بوئینگ

در حالی دو روز پیش مدیرعامل هواپیمایی نفت از خرید چهار فروند هواپیمای بوئینگ و ورود یکی از آنها به کشور خبر داده بود که وی ۲۴ ساعت بعد این خبر را از اساس تکذیب کرد و گفت:‌هواپیمایی نفت یک فروند هواپی...