خرید ایرباس و بوئینگ نافرجام مانده است...

از روز اجرای برجام، هواپیما مهم شد. دولت و وزارت راه تمام تلاش شان را معطوف به هواپیما کردند. آن ها که می دانستند مردم از هواپیما های روسی خاطرات بدی در ذهن دارند، به سراغ ایرباس و بوئینگ رفتند. شاید...