آماری برای خوراک رسانه ها

آمار مدیر عامل بانک مسکن در افزایش ۳۷ درصدی متقاضیان تسهیلات مسکن را بسیاری از کارشناسان قبول ندارند و آن را خوراک رسانه ای نامیده و معتقدند که این میزان متقاضی دریافت تسهیلات در مواجهه با خیل عظیم ا...