تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در گرو ict

واعظی با تأکید بر اینکه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدون ict امکان پذیر نیست، بیان کرد: بازار ict در کشور با توجه به ترنوول مالی بازار جهانی بسیار اندک است و توان رشد سه برابری را در ایران دارد....