دیوار کوتاه کارگران ساختمانی در دریافت خدمات تأمین اجتماعی...

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از رویه سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و عدم تأمین کمک‌هزینه ازدواج و دیگر مزایای آن با وجود پرداخت حق‌بیمه یکسان، گفت: سازمان آموزش فنی‌وحر...