هم افزایی دستگاه‌ها برای خدمات بهتر به روستاییان...

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر لزوم هم افزایی دستگاه‌های ذیربط در امور مختلف روستاییان گفت: بی تردید برای ارائه خدمات بهتر به روستاییان باید یک هم افزایی میان دستگاه‌ها ایجاد شود ...