ردّ ۲ توجیه مدافعان تراریخته

صرف‌نظر از اینکه اسناد متقن ارتباط محصولات تراریخته در سطح داخلی و بین‌المللی با کمپانی‌های صهیونیستی و برای تأمین اغراض خاص آنها جهت نابودی نسل و محیط زیست ایران ارائه شد، دلایل مدافعان برای استفاده...