اذعان سازمان مدیریت به شکست نظام برنامه‌ریزی ۷۰ ساله...

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه اخیراً سازمان مدیریت دولت یازدهم گفته که برنامه‌های توسعه در ۷۰ سال گذشته شکست خورده گفت:چند بار باید از این تجریبات ناکارآمد غربی استفاده ...