موسوی از قبل می دانست بعدازانتخابات چه اتفاقی قراراست بیفتد...

ریشه های فتنه ۸۸ را اساساً باید در بیرون از کشور جستجو کرد و بنیان های آن در داخل کشور نبوده اند. فتنه ۸۸ در مراحل تأسیسی، سیاست گذاری، طراحی و ... در بیرون از کشور بوده و فقط در مرحله عملیاتی و تاکت...